کهن ترین سرودهای ایرانیان


اوستا

کهن ترین سرودهای ایرانیان

نمونه ای از دین دبیره یا نگارش اوستایی یا خط اوستایی

 

درباره ی نام اوستا

 

اَهونَوَد گاه

اُشتَوَد گاه

سِپَنتمَد گاه

وُهوخشتَر گاه

وَهیشتوایشت گاه

 هات 28

 هات 43

هات 47

 هات 51

هات 53

 هات 29

هات 44

هات 48

   

هات 30

 هات 45

 هات 49

   

هات 31

 هات 46

هات 50

   

هات 32

       

هات 33

       

هات 34

       

 

سرآغاز یسنا

 

هات 62

هات 41

هات 23

هات 12

هات 1

هات 63

هات 42

هات 24

هات 13

هات 2

هات 64

هات 52

هات 25

هات 14

هات 3

هات 65

هات 54

هات 26

هات 15

هات 4

هات 66

هات 55

هات 27

هات 16

هات 5

هات 67

هات 56

هات 35

هات 17

هات 6

هات 68

هات 57

هات 36

هات 18

هات 7

هات 69

هات 58

هات 37

هات 19

هات 8

هات 70

هات 59

هات 38

هات 20

هات 9

هات 71

هات 60

هات 39

هات 21

هات 10

هات 72

هات 61

هات 40

هات 22

هات 11

 

هرمزد یشت

خورشید یشت

رشن یشت

اشتاد یشت

هفتن یشت کوچک

ماه یشت

فروردین یشت

زامیاد یشت

هفتن یشت بزرگ

تیر یشت

بهرام یشت

هوم یشت

اردیبهشت یشت

گوش یشت - درواسپ یشت

رام یشت

ونند یشت

خرداد یشت

مهر یشت

دین یشت

هادُخت نَسک
پیوست یشت ها

آبان یشت

سروش یشت هادخت

ارت یشت
اشی یشت

 

 

کرده ی نوزدهم

کرده ی سیزدهم

کرده ی هفتم

کرده ی یکم

کرده ی بیستم

کرده ی چهاردهم

کرده ی هشتم

کرده ی دوم

کرده ی بیست ویکم

کرده ی پانزدهم

کرده ی نهم

کرده ی سوم

کرده ی بیست ودوم

کرده ی شانزدهم

کرده ی دهم

کرده ی چهارم

کرده ی بیست وسوم

کرده ی هفدهم

کرده ی یازدهم

کرده ی پنجم

کرده ی بیست وچهارم

کرده ی هیجدهم

کرده ی دوازدهم

کرده ی ششم

 

پیشگفتار وندیداد

 

فرگرد نوزدهم

فرگرد سیزدهم

فرگرد هفتم

فرگرد یکم

فرگرد بیستم

فرگرد چهاردهم

فرگرد هشتم

فرگرد دوم

فرگرد بیست ویکم

فرگرد پانزدهم

فرگرد نهم

فرگرد سوم

فرگرد بیست ودوم

فرگرد شانزدهم

فرگرد دهم

فرگرد چهارم

 

فرگرد هفدهم

فرگرد یازدهم

فرگرد پنجم

 

/ 0 نظر / 85 بازدید