پیشگفتاری بر گات ها

بسیاری بر این گمانند که شعر و شاعری از زمان رودکی آغاز گردیده است ، ولی ایرانیان باستان دارای شعر بودند که گاتها از کهن ترین سروده ها است.گاتها به زبان اوستا در 1768 پیش از میلاد سروده شده است.

ایرانیان از آن تاریخ یکتا پرست و دارای کتاب بودند. در گاتها ، سروده ها سراسر ، فراخواندن مردم به راستی ،اندیشه ی نیک و خرد ورزی و باز داشتن از پیوند با دُروند است.

دو سروده از گاتها:

کسی که در پرتو پاکترین اندیشه ها،

راه بهترین را می پوید،

و زبانش گویای اندیشه ی نیک است،

و دستهایش

به کارهای پارسایی گشوده است،

تنها یک اندیشه دارد:

اهورامزاد، آفریننده و پروردگار و سرچشمه ی

راستی است

...............

ای مزدا،

براستی ، دُروندان،

با کردارهای خود ما را هراسان می دارند،

زیرا آنان ،

برای مردم تباهی و ویرانی می آورند،

توانمندانشان به ناتوانان ستم می کنند،

با آیین تو دشمنی می ورزند،

هیچ گاه به راستی نمی اندیشند،

و از اندیشه ی نیک می گریزند و روی می گردانند.


اوستا، زبان ایران باستان و ریشه ی بسیار زبانها ی آریایی است .سروده های گاتها دارای موسیقی ای است که هم اکنون موبدان زرتشتی در آ تشکده ها می خوانند. وزن و آهنگ در گاتها به وسیله پژوهشگران به اثبات رسیده است. در فصل «آهنگ گاتها» در این کتاب می توانید به چند نمونه آن دست یابید.

زبان اوستایی ریشه ی زبان فارسی است و میان زبان اوستایی و دیگر زبان های آریایی همانندی های بسیاری است که در فصل پایانی کتاب ده صفحه آورده شد است و باقی را نگارنده به زبان شناسان واگذارده است.

/ 13 نظر / 22 بازدید
نمایش نظرات قبلی
اردشیر

شبکه تلویزیون پارس شبکه اندیشه در ماهواره است برنامه سرزمین جاویدان اقای مشیری برنامه اقای انقطاع و غیره عالیه به اقای مشیری بگیم بیشتر اخوندها را افشا کنه چون مردم ایران زمان شاه فکر می کردن اخوندها پیغمبرن و اومدن مردمو نجات بدن حالا بعد 32سال فهمیدن چه کلاهی سرشون رفته[قهقهه]

اردشیر

شبکه تلویزیون پارس شبکه اندیشه در ماهواره است برنامه سرزمین جاویدان اقای مشیری برنامه اقای انقطاع و غیره عالیه به اقای مشیری بگیم بیشتر اخوندها را افشا کنه چون مردم ایران زمان شاه فکر می کردن اخوندها پیغمبرن و اومدن مردمو نجات بدن حالا بعد 32سال فهمیدن چه کلاهی سرشون رفته[قهقهه]

اردشیر

شبکه تلویزیون پارس شبکه اندیشه در ماهواره است برنامه سرزمین جاویدان اقای مشیری برنامه اقای انقطاع و غیره عالیه به اقای مشیری بگیم بیشتر اخوندها را افشا کنه چون مردم ایران زمان شاه فکر می کردن اخوندها پیغمبرن و اومدن مردمو نجات بدن حالا بعد 32سال فهمیدن چه کلاهی سرشون رفته[قهقهه]

اردشیر

شبکه تلویزیون پارس شبکه اندیشه در ماهواره است برنامه سرزمین جاویدان اقای مشیری برنامه اقای انقطاع و غیره عالیه به اقای مشیری بگیم بیشتر اخوندها را افشا کنه چون مردم ایران زمان شاه فکر می کردن اخوندها پیغمبرن و اومدن مردمو نجات بدن حالا بعد 32سال فهمیدن چه کلاهی سرشون رفته[قهقهه]

اردشیر

شبکه تلویزیون پارس شبکه اندیشه در ماهواره است برنامه سرزمین جاویدان اقای مشیری برنامه اقای انقطاع و غیره عالیه به اقای مشیری بگیم بیشتر اخوندها را افشا کنه چون مردم ایران زمان شاه فکر می کردن اخوندها پیغمبرن و اومدن مردمو نجات بدن حالا بعد 32سال فهمیدن چه کلاهی سرشون رفته[قهقهه]

اردشیر

شبکه تلویزیون پارس شبکه اندیشه در ماهواره است برنامه سرزمین جاویدان اقای مشیری برنامه اقای انقطاع و غیره عالیه به اقای مشیری بگیم بیشتر اخوندها را افشا کنه چون مردم ایران زمان شاه فکر می کردن اخوندها پیغمبرن و اومدن مردمو نجات بدن حالا بعد 32سال فهمیدن چه کلاهی سرشون رفته[قهقهه]

اردشیر

شبکه تلویزیون پارس شبکه اندیشه در ماهواره است برنامه سرزمین جاویدان اقای مشیری برنامه اقای انقطاع و غیره عالیه به اقای مشیری بگیم بیشتر اخوندها را افشا کنه چون مردم ایران زمان شاه فکر می کردن اخوندها پیغمبرن و اومدن مردمو نجات بدن حالا بعد 32سال فهمیدن چه کلاهی سرشون رفته[قهقهه]

اردشیر

شبکه تلویزیون پارس شبکه اندیشه در ماهواره است برنامه سرزمین جاویدان اقای مشیری برنامه اقای انقطاع و غیره عالیه به اقای مشیری بگیم بیشتر اخوندها را افشا کنه چون مردم ایران زمان شاه فکر می کردن اخوندها پیغمبرن و اومدن مردمو نجات بدن حالا بعد 32سال فهمیدن چه کلاهی سرشون رفته[قهقهه]

اردشیر

شبکه تلویزیون پارس شبکه اندیشه در ماهواره است برنامه سرزمین جاویدان اقای مشیری برنامه اقای انقطاع و غیره عالیه به اقای مشیری بگیم بیشتر اخوندها را افشا کنه چون مردم ایران زمان شاه فکر می کردن اخوندها پیغمبرن و اومدن مردمو نجات بدن حالا بعد 32سال فهمیدن چه کلاهی سرشون رفته[قهقهه]

اردشیر

شبکه تلویزیون پارس شبکه اندیشه در ماهواره است برنامه سرزمین جاویدان اقای مشیری برنامه اقای انقطاع و غیره عالیه به اقای مشیری بگیم بیشتر اخوندها را افشا کنه چون مردم ایران زمان شاه فکر می کردن اخوندها پیغمبرن و اومدن مردمو نجات بدن حالا بعد 32سال فهمیدن چه کلاهی سرشون رفته[قهقهه]