سخنان پروفسور میلز، یکی از نام آور ترین پژوهندگان و دین شناسان درباره دین زرتشت

به پژوهندگان اوستا می توانیم نازک ترین و پراثرترین نکته هایی را که در نوشته های باستانی یافت می شود هدیه دهیم. زرتشت برای ما سخنانی آورده که هر هجای آن از فکر انباشته است. فشردگی فکر در آن به اندازه ای است که مانند ندارد. این دستورهای چندین هزار سال پیش امروز ما را از بندها رهایی می بخشد. حق ناشناسی است اگر آن ها را نادیده گیریم یا پنهان سازیم.


سرودهای زرتشت نخستین کوشش روشن و گویا را برای به ساختن و نو کردن دل مردمان در بردارد و امروز هم در همه دین های ما زنده است و شاید آینده نیز بدان آویخته باشد. این سرودها به راستی در منش یکه و بی همتا است و منش هرگز پیر نمی شود. بر جهان امروز است که آن ها را به کار بندد. جهان باید با دلبستگی فراوان به بررسی گاتها پردازد چون نخستین بار در گاتها پایه های منش زندگی به طرزی بسیار اثر بخش و نیرومند نموده شده است. در سرودهای زرتشت سر و کار ما با بنیاد فکرهای دینی و منشی است و در آن ها جوهر زندگی راست و درست را می یابیم که بی آن هنوز از جانوران پست تر می بودیم. از هر سطر آن سرودها ارزش های معنوی بلند و برجسته به روی ما می تابد.
آن چه در جهان امروز نکو است همچون زنجیر ناگسیخته ای از گذشته به ما رسیده است . داستان و سرگذشت انسان اینجا بازیچه نیست و گاتها بنیاد این داستان است.
حق داریم و می توانیم به آزادی بگوییم که اوستا کهن ترین سند دین درونی است که جوینده و آزماینده منش و گفتار و رفتار است.
باز شناختن و جداکردن مردمان از یکدیگر از روی منش و گفتار و رفتار برای آن زمان بی مانند بود. این ها بی شک چند واژه کوچک بیش نیست و امروز زبانزد همه است ولی اگر به کار بسته شود هنوز چه ژرف است.
این فکر بی همتا در این چند واژه در داستان رهایی انسان از پستی حیوانی پیشامد برجسته ای بود که راه زندگی انسان را دگرگون ساخت. همه آگاهند که اگر از آن پیروی شود جهان از مرگ گناه به زندگی راستی و درستی راه می یابد. این رهبری به زندگانی معنوی، شکفتن فکری نو در داستان پیشرفت فرهنگ مردمان بود.
شگفت فکری است برای آن زمان و شگفت است برای همه زمان ها اگر بتوانیم چشمان خود را برای دریافت آن باز کنیم . اوستا کهن ترین جویندگی معنوی انسان را دربردارد و از نظر نفوذ بی اندازه ای که در خداشناسی یهودی و مسیحی و اسلامی داشته در پرداخت دین و ساخت سرنوشت روان مردم اثر کارآمدی دارد. هرگز کسی به هیچ زبانی ، بلندی شگرف این کهن ترین تکه های اوستا رد نکرده است کجا در فکر انسان ، چنین بلندی و شکوه یافت شده است؟؟ !! حق دارد ایران از او سرافراز باشد که آوازه اش جهانگیر و نامش در نزد همه گرامی است.


* * *

اوستا ، کتاب آسمانی زرتشتیان

--------------------------------------------------------------------------------


نام کتاب مقدس زرتشتیان اوستا می باشد. که در واقع کهن ترین کتاب دینی و فلسفی تاریخ است . اکنون به بررسی چارچوب و کلیت اوستا می پردازیم . اوستا شامل پنج بخش می باشد به ترتیب زیر:
بخش نخست : یسنا( yasna )
بخش دوم: یشتها( yasht ha)
بخش سوم: ویسپرد (visparad )
بخش چهارم :خرده اوستا
بخش پنجم: گاتها که در خود یسنا ها جای داده شده است؛(gatha)
مهم ترین بخش اوستا گاتها بوده که سخنان و درواقع سرود های خود زرتشت می باشد.به عقیده بزرگترین فلاسفه و دانشمندان جهان گاتها از نظر فلسفه و آموزش های اخلاقی یگانه شاهکار مکتوب تاریخ بشری است. گاتها همیشه برای فیلسوفان موردی بی بدیل و شگفت انگیز بوده و می باشد و بزرگترین پرسش های فلسفی را به روشنی اثبات و توجیه کرده است.موضوع جبر و اختیار در گاتها آنچنان توجیه شده که که در هیچ یک از مکاتب بشری و آسمانی به این روشنی اثبات نشده. موضوع خیر و شر برای نخستین بار در گاتها به طور تمام و کمال اثبات شد. موضوع روح و بعد دوم انسان نخستین بار در گاتها آن هم در حد اعلای خود توجیه شد.خداشناسی و اخلاق و آزادی در گاتها به علو درجه خویش رسید.تا جایی که به گفته فرانسیس پاورکوب : مشکل است تصور کنیم اگر زرتشت وجود نمی داشت، باورهای بشر،اکنون به چه صورت می بود؟؟؟

/ 0 نظر / 21 بازدید