# خدایان_اساطیری_اولیه_:

خدایان اساطیری اولیه :

.     نیکس           =     الهۀ شب2.     پونتوس                  =     خدای دریا3.     خاووس                  =     الهۀ هوا4.     اورانوس               =    خدای آسمان5.     اربوس          =    خدای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید