خدایان اساطیری اولیه :

.     نیکس           =     الهۀ شب

2.     پونتوس                  =     خدای دریا

3.     خاووس                  =     الهۀ هوا

4.     اورانوس               =    خدای آسمان

5.     اربوس          =    خدای تاریکی

6.     گایا                      =    الهۀ زمین

7.     اثر                       =    خدای روشنایی

8.     همرا                    =    الهۀ روز

9.     اکیانوس                =    خدای آب

10.                       اروس  =   خدای باروری

/ 0 نظر / 27 بازدید